Όροι χρήσης

H Handsapp είναι η πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακών εργαλείων για διαχείριση και προώθηση περιεχομένου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία Lineweb Creative Digital Agency Ι.Κ.Ε και εδρεύει στον Νάουσα Ημαθίας.

Επωνυμία: LINEWEB CREATIVE DIGITAL AGENCY I.K.E

Οι παρόντες Όροι Χρήσης λειτουργούν ως συμφωνία ανάμεσα στην Handsapp και εσάς (εφ’ εξής οι «Όροι» ή η «Συμφωνία»). Η Συμφωνία ορίζει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης της Handsapp και των υπηρεσιών που προσφέρονται έναντι αντιτίμου ή είναι προσβάσιμες δωρεάν μέσω της πλατφόρμας (εφ’ εξής οι «Υπηρεσίες»). Οι όροι «Handsapp», «εμείς», «εμάς» ή «μας» θα αναφέρονται στην Handsapp, ενώ οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας», «χρήστης», «κατάστημα» ή «πελάτης», θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στην Handsapp ή αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της. 

Η Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η χρήση της Handsapp και των Υπηρεσιών της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ηλεκτρονική αποδοχή της Συμφωνίας. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους Όρους, οφείλει να απέχει από την χρήση της Handsapp καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των Υπηρεσιών της. Συμβάσεις Υπηρεσιών ισχύουν για ορισμένες Υπηρεσίες ως προσαρτήματα (και όχι ως αντικατάσταση) της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των όρων της Σύμβασης Υπηρεσιών και των όρων της παρούσας, θα υπερισχύουν οι όροι της εκάστοτε ισχύουσας Σύμβασης Υπηρεσιών. 

1. Τροποποίηση Όρων, πλατφόρμας ή Υπηρεσιών 

Η Handsapp μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της Συμφωνίας και οποιωνδήποτε πολιτικών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα. Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Handsapp ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των Όρων, χωρίς εξαιρέσεις. Η Handsapp δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να ενημερώνει του Χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και τεχνικά εφικτό. 

2. Σε ποιους απευθυνόμαστε 

Η Handsapp και οι Υπηρεσίες της διατίθενται μόνο σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα (εφ’ εξής «χρήστες», «καταστήματα» ή «πελάτες») που δύνανται να προβαίνουν σε σύναψη νομικά δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την από μέρους σας χρήση της πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και δεν έχετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απωλέσει την δικαιοπρακτική σας ικανότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εάν προβαίνετε στην σύναψη της Συμφωνίας εκ μέρους μιας εταιρικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρική οντότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Σε αυτή την περίπτωση οι όροι εσείς», «εσάς», «σας», «χρήστης», «κατάστημα» ή «πελάτης» θα αναφέρονται στην εν λόγω εταιρική οντότητα. Εάν, μετά την από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της Συμφωνίας, η Handsapp θεωρήσει ότι δεν έχετε το δικαίωμα να ενεργείτε εκ μέρους της εταιρικής αυτής οντότητας και να την δεσμεύετε αναλόγως, θα ευθύνεσθε ατομικά σχετικά με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των υποχρεώσεων πληρωμής. Η Handsapp δεν θα έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια η ζημιά που θα προκύψει λόγω του γεγονότος ότι βασίστηκε σε οποιαδήποτε οδηγία, ειδοποίηση, έγγραφο ή επικοινωνία που θεωρήθηκε ευλόγως από την Handsapp ότι είναι γνήσια και προέρχεται από κάποιον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρικής σας οντότητας. Εάν υπάρχει βάσιμη υποψία σχετικά με τη γνησιότητα οποιασδήποτε τέτοιας οδηγίας, κοινοποίησης, εγγράφου ή ανακοίνωσης, η Handsapp διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση, να σας ζητήσει πρόσθετες αποδείξεις της γνησιότητας. 

Οποιοσδήποτε ενεργεί ως αντιπρόσωπός σας ή/και χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ή τις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς, δεσμεύει εσάς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 

3. Ο Λογαριασμός σας 

Για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ή να χρησιμοποιήσει ορισμένες Υπηρεσίες, ο κάθε Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό. Ο Χρήστης καλείται να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο του και να κάνει χρήση του μοναδικού συνδυασμού διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και κατόπιν να επαληθεύσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέσω συνδέσμου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Ο Χρήστης ενεργοποιεί με αυτό τον τρόπο τον Λογαριασμό του και έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

i. Να διαμορφώσει τον Λογαριασμό του ως Καταστήματος. Το Κατάστημα, με βάση το αντικείμενο του ή/και τις Υπηρεσίες που προσφέρει, δημιουργεί συγκεκριμένο περιεχόμενο με την μορφή καταλόγου που προβάλλεται μέσω του διαδικτύου με σκοπό την προβολή και πώληση των προϊόντων του (ενδεικτικά περιγραφή και εικόνα του προϊόντος). Το Κατάστημα διαμορφώνει ελεύθερα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα σε θεμιτά πλαίσια, την τιμή του κάθε προϊόντος. Η Handsapp δεν φέρει ευθύνη για την τιμή που θα καθορίσει το 

Κατάστημα για κάθε προϊόν, ούτε για τυχόν αλλαγές στις χρεώσεις. Το Κατάστημα έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει εκπτώσεις και να προσφέρει προνόμια ελεύθερα στους χρήστες, σεβόμενο τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Η Handsapp δεν φέρει ευθύνη για την συχνότητα ή το εύρος των προνομίων που θα καθοριστούν από το Κατάστημα. 

ii. Να διαμορφώσει τον Λογαριασμό του ως Πελάτης. Ο Πελάτης μπορεί μέσω της φωτογραφικής κάμερας του κινητού του να «σαρώνει» τον γραμμωτό κώδικα QR («QR Code») ώστε να έχει πρόσβαση στον κατάλογο προϊόντων που έχει δημιουργήσει το Κατάστημα, να βλέπει το προϊόν σε φωτογραφία, να ενημερώνεται για την τιμή, την διαθεσιμότητα και την σύσταση του προϊόντος (συστατικά ποτού ή φαγητού). 

Με την παρούσα Συμφωνία δηλώνετε και βεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις και ότι θα διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας σε αυτή την κατάσταση. Εάν η Handsapp έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες του Λογαριασμού σας είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επικαιροποιημένες ή ελλιπείς, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του Λογαριασμού σας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη από εσάς δραστηριότητα ή όχι, και υποχρεούστε να διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας ασφαλείς. 

Για σκοπούς ασφαλείας, η Handsapp σας προτείνει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης στον Λογαριασμό σας τουλάχιστον μία φορά ανά 6 μήνες για κάθε Λογαριασμό σας. Υποχρεούστε να ειδοποιείτε την Handsapp αμέσως για κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Η Handsapp δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια υποστείτε λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Εσείς, ωστόσο, ενδέχεται να φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια υποστεί η Handsapp ή άλλοι από τον Λογαριασμό σας, ανεξαρτήτως εάν έχει προκληθεί από εσάς, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

4. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται η Handsapp είναι τα ελάχιστα που χρειάζεται προκειμένου να επιτρέπει την ανεμπόδιστη χρήση όλων των Υπηρεσιών της (Ονοματεπώνυμο Χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κρυπτογραφημένος κωδικός). Η Handsapp αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη αποκλειστικά για την χρήση των Υπηρεσιών της, την ασφαλή ολοκλήρωση των οικονομικών συναλλαγών και την επικοινωνία με τον Χρήστη. Η Handsapp έχει αφιερώσει την αμέριστη προσοχή της ώστε να διασφαλίσει ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για τους Χρήστες της υιοθετώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), την εθνική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα 

(Ν. 4624/2019) και τις Οδηγίες και Αποφάσεις της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Η χρήση της πλατφόρμας και η αποδοχή των παρόντων Όρων αποτελεί και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους σας δήλωση συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην πλατφόρμα μόνο για όσο χρονικό διάστημα παραμείνετε Χρήστες της, εκτός εάν ανακύψει άλλος λόγος που απαιτεί την διατήρηση τους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του GDPR μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας. 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, κείμενα, πρότυπα φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, λογότυπα κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Handsapp και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την πλατφόρμα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των Λογαριασμών (καταλόγων) τους κατόπιν συνεννόησης τους με την Handsapp. Η Handsapp δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας Λογαριασμών ή περιεχομένων και συμφωνείτε να αποδέχεστε ως κίνδυνο την απώλεια του συνόλου Λογαριασμού ενός Χρήστη. 

Η Handsapp σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων της διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτήν ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

6. Ευθύνη Χρήστη 

Ο Xρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη και χρήση της πλατφόρμας. Υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Handsapp σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην 

προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της. Τέλος, αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Handsapp από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση της. 

Ειδικότερα, με την παρούσα Συμφωνία αποδέχεστε και συμφωνείτε στα εξής: 

i. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες της με τρόπο που είναι παράνομος, προάγει ή ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα (ενδεικτικά, οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή ή περιορίζει υπερβολικά τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων στην ελεύθερη αγορά). 

ii. Δεν επιτρέπεται οι Χρήστες να εγκαθιστούν ιούς, σφάλματα ή άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν, να θέσουν σε κίνδυνο ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού της πλατφόρμας. 

iii. Η Handsapp διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει εάν οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου των Χρηστών είναι κατάλληλο ή/και σε συμμόρφωση προς την παρούσα Συμφωνία. Η Handsapp δύναται να καταργήσει οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου ή/και να στερήσει την δυνατότητα σε κάποιον Χρήστη να δημοσιεύει υλικό με συγκεκριμένο περιεχόμενο κατά παράβαση την παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Handsapp δύναται επίσης να αποκλείσει κάποιον Χρήστη από τη δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου ή/και να τερματίσει τις Υπηρεσίες της ή/και να καταργήσει και να καταστρέψει οποιαδήποτε δεδομένα και αρχεία στην πλατφόρμα, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι ο Χρήστης είναι καθ’ υποτροπή παραβάτης. 

7. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης Handsapp 

Η Handsapp καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της πλατφόρμας, χωρίς όμως να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που την φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Η Handsapp καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναφέρει την πλατφόρμα σε διάστημα 2-3 ημερών όταν τα σφάλματα της λειτουργίας της οφείλονται στην ίδια και σε διάστημα 1 εβδομάδας όταν τα σφάλματα της λειτουργίας οφείλονται σε ιστοσελίδες τρίτων. 

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν την χρήση της πλατφόρμας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και όχι η Handsapp. Η Handsapp επίσης δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, σφάλματα στην μεταφορά των χρημάτων, ή κάθε άλλη απώλεια ή ζημιά πιθανό να προκύψει από τη μετάδοση δεδομένων μέσω εγκαταστάσεων και δικτύων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες της πλατφόρμας και το λογισμικό ενδέχεται να εμφανίζουν όρια στην απόδοση, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα χρήσης τέτοιων μέσων επικοινωνίας. 

Η Handsapp δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων σελίδων και τα αποτελέσματά τους. Η Handsapp αποτελεί το μέσο διασύνδεσης των Καταστημάτων με τους Πελάτες όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για το επιμέρους περιεχόμενο των καταλόγων των Καταστημάτων που επισκέπτεται ο κάθε Πελάτης. Η Handsapp δεν προτείνει αποκλειστικά την αγορά προϊόντων συγκεκριμένων Καταστημάτων και δεν μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων τους. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθενται στους Χρήστες μέσω της πλατφόρμας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Handsapp, συλλέγονται και δημοσιεύονται με ευθύνη των Καταστημάτων και παρέχονται προς τους Χρήστες της πλατφόρμας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και η Handsapp δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές που τυχόν ανακύψουν από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της πλατφόρμας πληροφοριών. 

Η Handsapp, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, Υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της πλατφόρμας υποστεί ο Χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων. 

8. Τερματισμός Υπηρεσιών Handsapp 

Κατά τον τερματισμό των Υπηρεσιών της Handsapp για οποιοδήποτε λόγο: 

  • Η Handsapp δύναται να διακόψει την πρόσβαση του Xρήστη στην πλατφόρμα με προειδοποίηση του χρήστη 2 ημέρες πριν την διακοπή. 
  • Ο Χρήστης δύναται να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών της Handsapp με προειδοποίηση της Handsapp 2 ημέρες πριν την διακοπή. 
  • Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των μερών που έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία τερματισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιαδήποτε παράβαση των Όρων, δεν επηρεάζονται. 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι 

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφωνίας/διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Τελευταία ενημέρωση: 11.06.2021